Doelstelling

Algemeen

De doelstelling van de Raad van Kerken is gestalte geven aan de samenwerking en eenheid van de kerken in getuigenis en dienst. Dit doet zij door het initiatief te nemen tot en het bevorderen van al datgene wat alle of een deel van de kerken die aan de Raad deelnemen, gezamenlijk kunnen doen.
Zoals uit de akte van oprichting van 16 december 1987 blijkt is de Raad van Kerken Epe een kerkelijke instelling met rechtspersoonlijkheid met de volgende deelnemers:

de Geloofsgemeenschap St. Martinus,
de Regenboogkerk,
de Hervormde Gemeente, wijk I en II (de Grote Kerk),
de Hervormde Gemeente, wijk III (Goede Herderkerk),

Oecumene

Hiermee bedoelen we de samenwerking tussen de verschillende grote christelijke kerken.
Tegenwoordig heeft het echter in breder verband ook een betekenis in de zin van oecumene van de wereldgodsdiensten. Kern is in beide gevallen de ontmoeting van mensen en kerken met elkaar.
Dat iedereen, zowel individueel als collectief, hierbij eigen inzichten, meningen en opvattingen heeft spreekt voor zich. Jongeren beleven hun geloof anders dan ouderen, rooms-katholieken anders dan protestanten, rechtzinnigen anders dan vrijzinnigen.
De kunst van de oecumene is dan ook elkaar te leren respecteren in de eigen geloofsopvatting, zonder elkaar iets op te dringen. Kernwoorden hierbij zijn herkenning en erkenning.
Zo kan een eenheid ontstaan in verscheidenheid en eigenheid in verbondenheid.
“Bedenk wie met oude maten nieuwe toestanden meet, ziet teloorgang,
wie oog heeft voor vernieuwing ziet in nieuwe vorm oude motieven terug”

Doel

Het doel van de Raad van Kerken t.a.v. de christelijke kerken is op termijn de kerkelijke oecumene gestalte te geven door de theologische oecumene, en met name de spirituele oecumene te bevorderen.

Spirituele oecumene
Met spirituele oecumene bedoelen we de geestelijke éénwording door middel van gesprekskringen, leerhuizen. Dit wordt bereikt door o.a. :

voortzetting van oecumenische vieringen,

opzetten van gespreksgroepen en discussie avonden rond actuele thema’s.

Theologische oecumene
De theologische oecumene heeft betrekking op de leer van de kerk. We trachten dit te verduidelijken door:

het opzetten van leerhuizen;
het raadplegen van literatuur;
het uitnodigen van sprekers.

Kerkelijke oecumene
Onder de kerkelijke oecumene verstaan we de oecumene die betrekking heeft op de samenwerking van de plaatselijke christelijke kerkelijke gemeenten op basis van een gemeenschappelijke bezinning op zaken als kerkstructuur, het ambt, de liturgie e.d. Dit streven we na door :

de werkzaamheden van de Raad van Kerken;
de kanselruil,
de contacten verstevigen tussen parochieraad en kerkenraden;

Deze doelen kunnen bereikt worden in een goed gestructureerde aanpak.
Van belang zijn o.a. de volgende elementen:

Een jaarlijks op te stellen activiteitenplan waarin de activiteiten van de werkgroepen zijn opgenomen.
Met behulp van het activiteitenplan wordt een jaarlijkse begroting opgesteld. De financiële aspecten van alle werkgroepen worden opgenomen in deze begroting.
Jaarplanning en begroting worden ter instemming voorgelegd aan de lidkerken.
Ten einde de relatie tussen de Raad en de afzonderlijke werkgroepen te bewaken wordt elke werkgroep minimaal eens per jaar uitgenodigd voor overleg met de Raad.
De Public Relation is belangrijk. Een P.R. plan is noodzakelijk waarin uiteengezet wordt op welke manier contacten onderhouden worden met de lidkerken en de media.
Om de maatschappelijke vertaling van het christen zijn te bevorderen is de werkgroep maatschappelijke aktiviteiten opgericht . Deze werkgroep ontwikkelt activiteiten op het raakvlak van kerk en maatschappij. Daarbij kan gedacht worden aan het onderhouden van contacten met o.a. het Vluchtelingenwerk, Diaconaal netwerk e.d. en de organisatie van een gesprekstafel in het kader van de Dag van de Dialoog.